Ovie, A. N., Pratiwi, A. S. and Nurfitriani, M. (2021) “INTERFERENSI BAHASA DAERAH KE DALAM BAHASA INDONESIA PADA KARANGAN NARASI SISWA”, Cendekiawan, 3(2), pp. 65-70. doi: 10.35438/cendekiawan.v3i2.193.