Ovie, A. N., Pratiwi, A. S., & Nurfitriani, M. (2021). INTERFERENSI BAHASA DAERAH KE DALAM BAHASA INDONESIA PADA KARANGAN NARASI SISWA. Cendekiawan, 3(2), 65-70. https://doi.org/10.35438/cendekiawan.v3i2.193