[1]
Ovie, A.N., Pratiwi, A.S. and Nurfitriani, M. 2021. INTERFERENSI BAHASA DAERAH KE DALAM BAHASA INDONESIA PADA KARANGAN NARASI SISWA. Cendekiawan. 3, 2 (Dec. 2021), 65-70. DOI:https://doi.org/10.35438/cendekiawan.v3i2.193.